โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง


ดร.เอนก ไชยโย

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –


นางมัลลิกา นันทะน้อย

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางกนกอร นวลฝ้าย

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางอาภัสรา ทนันชัย

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


นางดวงใจ ไพศาล

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายบุญโท ไพศาล

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นายนพพร ทนันชัย

ครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวณณิชชา กอบมงคลสิริ

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


นางพวงเพชร นุชจิโน

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นายเฉลิมศักดิ์ คงมณี

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายศรีรัตน์ วารินทร์

ครู ชำนาญการกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางสาวจิรารัตน์ กระจ่างดี

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นายมังกร นภาทอง

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


นางวารุณี รักสกุลใหม่

ครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


นางสาวผัลย์สุภา กัมปนาทวุฒิกุล

ครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสรศักดิ์ เอกกุล

ครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


นางจรรยา สุภากันทา

ครู (พนักงานงานราชการ)กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


นางนภัสศรัณย์ กองนาค

ครูธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –


นายกฤษฎา ก้อนเพชรตาแมว

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวจุฑาทิพย์ เงินใส

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : –


นางสาวปนัชดา ฟองสมุทร

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุรชาติ ภิญโญพรพันธุ์

ครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

บทความล่าสุด