โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน

หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

106398180_1178653762499784_7101682374281106542_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

1058420009-20150608-125254

ดร.เอนก ไชยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ตั้งอยู่หมู่ที่่ 1 บ้านเมืองปอน ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2466 โดยนายอำเภอขุนยวม(นายวรรณรัฐ ชาญคดี) เป็นผู้จัดตั้งขึ้น ดำรงอยู่ได้ด้วยเงิยงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินประถมศึกษา (เงินศึกษาพลี)
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน 30 คน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายส่วย เทพบุญ เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนคนแรกของโรงเรียน โดยอาศัยศาลาวัดเมืองปอนเป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้ย้ายมาที่วัดเมืองปอนเหนือเพราะไม่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่ โดยมีศาลาจำนวน 2 หลัง อยู่ในสภาพที่ใช้เป็นสถานที่เรียนได้ (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน)
พ.ศ.2480 ทางอำเภอได้ทำการรางวัดที่ดินเพื่อแสดงสิทธิครอบครองตามกฎหมายแบบ สค.1 ฉบับที่ 304 พ.ศ.2480 เนื่อที่ดิน 5 ไร่ 1 งาน
พ.ศ.2480 ได้งบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1 ก ของกระทรวงศึกษาธิการขนาด 3 ห้องเรียน ห้องกว้าง 9 เมตร ยาว 26 เมตร เป็นเงิน 900 บาท โดยรื้อศาลาเก่าสร้างอาคารเรียนใหม่ด้านหลังอาคารหันไปทางทิศตะวันออก สร้างเสร็จทำพิธีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2480 อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ได้ 19 ปีเศษ ก็ชำรุดทรุดโทรม จนไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจากหลังคามุงด้วยใบตองพลวง จึงต้องรื้อออกไป
พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ ป.1 ก ขนาด 3 ห้องเรียน กว้าง 9 เมตร ยาว 28 เมตร เงิน 4500 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2501 อาคารหลังนี้ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเพื่อใช้เป็นห้องประชุมเมื่อ พ.ศ. 2516 จำนวนเงิน 20000 บาท และเมื่อ พ.ศ.2529 ได้รับอนุญาตให้แปรสภาพเป็นโรงเก็บรถ ส่วนฝาได้นำไปทำโต๊ะอาหาร เนื่องจากไม้ผุเพราะปลวกกัดกินเสียหายเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้งทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู โรงฝึกงาน ส้วมและอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ดังที่เห็นในปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2535 นายสง่า วงศ์สุวรรณ อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 ได้ขออนุมัติดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โดยจัดทำแผนขออนุมัติผ่านคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งที่ ศธ.สปช.553/2535 ในปี 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 1820400 บาท
ในปี พ.ศ.2554 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน โดยนายบุญธรรม เทียมจันทร์ เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันต้นแบบ รุ่นที่ 3
ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ได้ตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ โดย ท่าน ผอ.ดร. เอนก ไชยโย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนคนปัจจุบัน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน เป็นองค์กรการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐาน เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม นำสู่เทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ”

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้ตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

5. ส่งเสริมและมุ่งเน้นน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต